Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Πιστοποιητικά με ένα... κλικ

Το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-goverment), το οποίο έχει καταρτίσει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι.Ραγκούσης και αναμένεται να κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή, φέρνει επανάσταση στις συναλλαγές των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

 Μία απο τις καινοτομίες είναι και η σύσταση Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της οποίας θα ανταλλάσσουν πληροφορίες όλες ανεξαιρέτως οι δημόσιες υπηρεσίες και θα «πιστοποιούνται» τα φυσικά πρόσωπα με την Κάρτα του Πολίτη, οι ρυθμίσεις για την οποία θα έλθουν αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη Βουλή.

Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες θα περιοριστεί δραστικά η γραφειοκρατία και θα χτυπηθεί η διαφθορά στο Δημόσιο. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του υπουργείου Εσωτερικών, το διοικητικό ή γραφειοκρατικό κόστος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 25%.

Αν ληφθεί υπόψη ότι η γραφειοκρατία στη χώρα μας αποτιμάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε πάνω από 16 δισ. ευρώ ετησίως, είναι πρόδηλο ότι θα εξοικονομούνται περίπου 4 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.

«Τα τεχνολογικά μέσα και οι θεσμικές ευχέρειες που τίθενται στη διάθεση των ατόμων και των επιχειρήσεων αλλά και των φορέων τουδημόσιου τομέα» όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «μειώνουν τις απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης και ελαχιστοποιούν τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών.

Μειώνονται ταυτόχρονα
οι πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων παράνομης συναλλαγής και διαφθοράς».
Με το νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως ακριβώς και με την Κάρτα του Πολίτη, καταβάλλεται προσπάθεια να προστατευτούν και τα προσωπικά δεδομένα.

 Ετσι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ήδη γνωστοποιήσει φυσικά πρόσωπα-χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές ηλεκτρονικές συναλλαγές προς διευκόλυνση και επίτευξη αποδοτικότερων και ταχύτερων υπηρεσιών «μόνο όμως εφόσον τα υποκείμενα των δεδομένων το επιθυμούν».

Ρυθμίζεται ακόμη η περίπτωση χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για στατιστικούς λόγους ή για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η νομική υπόσταση των ηλεκτρονικών εγγράφων, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 13, θα έχει ισοδύναμη νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, «υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου οργάνου,η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής» . Εφαρμόζεται, δηλαδή, η γενική αρχή που περιέχεται στη νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Ως επιπρόσθετη προϋπόθεση καθιερώνεται και η χρονοσήμανση, έτσι ώστε να προκύπτει με ακρίβεια και ασφάλεια ο χρόνος έκδοσης ή σύνταξης των εγγράφων, ενώ οι υπηρεσίες υποχρεούνται να τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Οι δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να διεκπεραιώνουν πολύπλοκες διοικητικές πράξεις με τους πολίτες, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν δημόσια έγγραφα από όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι πολίτες μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν θα προμηθεύονται μόνο δημόσια έγγραφα (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κτλ.), αλλά θα διενεργούν και ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του νομοσχεδίου, επιτρέπεται «η είσπραξη ειδικών φόρων,παραβόλων, τελών, ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ προς φορείς του δημόσιου τομέα με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση πιστωτικών ή άλλων καρτών που χρησιμοποιούνται ως μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής και έχουν εκδοθεί στο όνομα των υποχρέων».

Με στόχο την ταυτοποίηση ή την αυθεντικοποίηση των συναλλαγών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 του νομοσχεδίου, δημιουργείται Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου, στην οποία εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εκτός τούτου, με σκοπό την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συνιστώνται σε κάθε υπουργείο Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις οποίες υπάγονται όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Με τη σύσταση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται στην πράξη όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο, «κουμπώνει», τρόπον τινά, και η Κάρτα του Πολίτη. Η Κάρτα του Πολίτη θα έχει τη μορφή και τις διαστάσεις καρτών που χρησιμοποιούνται ήδη στις τραπεζικές συναλλαγές.

Στην επιφάνειά της θα αποτυπώνονται τα συνήθη στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου, που περιλαμβάνονται σήμερα στις αστυνομικές ταυτότητες, και η φωτογραφία του. Σε αυτή θα αναγράφονται, επίσης, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και ο ΑΜΚΑ, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι συναλλαγές των κατόχων τους με τις ΔΟΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η Κάρτα του Πολίτη θα φέρει ταυτόχρονα πλινθίο, μέσω του οποίου θα προσφέρεται σε όποιον πολίτη το επιθυμεί η δυνατότητα ψηφιακής αυθεντικοποίησης κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων.

Ρεπορτάζ Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-TO BHMA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...